Informacja Turystyczna

ul. Kolejowa 1

78-500 Drawsko Pomorskie

 

tel. tel. 94 363 25 03
 

informacjaturystyczna@drawsko.pl

m.lukasz@drawsko.pl
 

Regulamin szlaków off-road

Opis techniczny 

1. Zachodniopomorski szlak turystyki off-road zwany dalej: „ZP-OR”  jest szlakiem dopuszczonym do wykorzystania w celach realizacji turystyki mobilnej „off-road” na zasadzie ogólnodostępności.

2. Na szlaku zabrania się organizacji i realizacji IMPREZ O CHARAKTERZE RAJDOWYM. (wyścigi pojazdów, przejazdy z limitami czasu). Szlak dostępny jest wyłącznie w celach turystycznych.

3. Tereny poligonów (torów) off-road wolno użytkować zgodnie z ich regulaminem. Regulaminy dostępne w Internecie.

4. Użytkownik szlaku - poprzez poruszanie się po szlaku - bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za straty poniesione lub wyrządzone w związku z użytkowaniem ZP-OR, zatem nie będzie wnosił żadnych pretensji czy roszczeń w stosunku do właścicieli lub administratorów udostępnionych dróg, przejazdów, oraz wydzielonych poligonów (torów) off-road.

5. Użytkownik szlaku przed skorzystaniem z możliwości przejazdu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem szlaku oraz jego bezwzględnym przestrzeganiu w strefie zakazów/nakazów oraz poruszać się i przebywać na terenach udostępnionych z poszanowaniem przyrody oraz zasadami współżycia społecznego. 

Konieczne zasady [link] 

6. Formy wskazania terenów udostępnionych (przebiegu szlaków)

  • Track i Waiponty 
  • Road book         
  • Oznakowanie w terenie na obszarach poligonów (torów)  off-road

7. ZP-OR w części szlaków ogólnodostępnych (nie poligonów) jest przygotowany i prowadzony  w stopniu trudności „turystyk”, zatem dostępny jest dla pojazdów terenowych oraz większości SUV-ów. Mogą wystąpić okresowe lub odcinkowe pogorszenia standardu.

 

REGULAMIN

Po szlaku można poruszać się z pojazdami dopuszczonymi do ruchu spełniającymi wymogi prawne w tym zakresie, oraz w zgodzie z wszelkimi przepisami prawa w tym zasadami ruchu drogowego.

Dopuszczalna maksymalna prędkość na drogach (objętych szlakami) wynosi 40 km/h chyba, że wskazania zawarte na mapach wskazują inaczej (niższe prędkości). Nie dotyczy dróg asfaltowych gdzie obowiązują przepisy ogólne.

Bezwzględnie należy stosować się do podanych ograniczeń prędkości w miejscach wskazanych na Road book`ach oraz wskazanych poprzez stosowne waiponty na track`ach.

W czasie przejazdu przez miejscowości oraz w pobliżu zabudowy „kolonijnej” zawsze należy zwolnić tak by przejazd nie powodował dyskomfortu mieszkańców (hałas, kurz, wrażenie zagrożenia), nasza obecność w terenie nie może być niczyją uciążliwością. Zawsze należy zachować szczególna ostrożność, przyjąć pierwszeństwo pieszych, rowerzystów, zwierząt. Zwrócić baczną uwagę na niepłoszenie zwierząt domowych i gospodarskich. Należy poruszać się spokojnie, bez zrywów i gwałtownych manewrów, nie hałasując. „Popisy umiejętności” w tym rodzaju  bezwzględnie  należy zostawić na czas pobytu w miejscach gdzie przejazdy pojazdów terenowych nie są uciążliwe dla nikogo.

W przypadku napotkania przeszkody terenowej nie należy jej omijać poprzez przejazd przez przyległe tereny (pola, las). Trasa jest prowadzona w konwencji turystycznej, niemniej okresowo można napotkać na niej trudniejsze miejsca. Off-road polega na pokonywaniu terenu a nie „poszerzaniu” przeszkody. Nie mamy prawa poruszać się poza wskazaną drogą i niszczyć przyległe do tej drogi własności. Jeżeli uznasz, że nie jesteś jako użytkownik szlaku w stanie przejechać jakiegoś odcinka, zawróć i w oparciu o mapę opracuj sobie przejazd alternatywny po drogach dopuszczonych do ruchu publicznego które pozwolą dowiązać się do szlaku w odcinku dalszym dla miejsca pominiętego.

Korzystanie z terenów Poligonów (torów) Off-road wyłącznie w zgodzie z regulaminem obiektów.

 

 

Przed skorzystaniem ze ZP-OR każdorazowo sprawdź aktualizację trasy i dostosuj przejazd do aktualnych wskazań.

Realizacja: Gmina Drawsko Pomorskiewspółpraca:                   

 

Script logo ARNEV - Kreacja Wizerunku